KONTAKTNUMRE: Problemer med: TV signalet tlf.: 4332 4700 -- Bredbånd Tlf.: 7070 4040 - Regninger, pakkeskift m.v. tlf.: 7695 8418

VEDTÆGTER FOR HL‐NET.

§ 1 NAVN OG FORMÅL
Foreningens navn er HL‐Net (Hedensted‐Løsning Net), og dens formål er at eje og drive det etablerede bredbåndsanlæg. Foreningens hjemsted er Hedensted. Foreningen er stiftet den 5. februar 1973.
Foreningens formål er at:

 • Modtage og distribuere danske og udenlandske radio‐ og Tv‐kanaler
 • Udbyde kapacitet til brug for datatransmission (Internet)
 • Udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over et bredbåndsanlæg
 • Levere signal til andre antenneforeninger mod betaling

Udbud af serviceydelser kan foretages af foreningen selv, eller ved overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

§ 2 MEDLEMSKAB
Stk. 1.
Enhver ejer af fast ejendom, som kan tilsluttes fællesantenneanlægget, har ret til at forlange tilslutning og medlemskab af foreningen, såfremt bestyrelsens fastsatte tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr er indbetalt til
foreningen. Ved salg af en tilsluttet ejendom overtager køber den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Hver husstand tælles for et medlem og har således en stemme.

Stk. 2.
Opsigelse kan ske med et varsel på løbende måned + 1 måned. Indbetalte tilslutningsafgifter tilbagebetales i intet tilfælde ved udmeldelse.

§ 3 SIGNALFORSYNING TIL LEJERE
Der kan ske signalforsyning til lejere med et medlemsindskud, der fastsættes af bestyrelsen

§ 4 VALG
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5‐7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, således at 2‐3 afgår i ulige år , mens 3‐4 afgår i lige år. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ligeledes
vælges en registreret eller autoriseret revisor for 1 år af gangen. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv.

§ 5 REGNSKAB
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kopi af foreningens reviderede regnskab kan på opfordring udleveres til medlemmerne til gennemsyn inden generalforsamlingen. Bestyrelses leder under ansvar overfor
generalforsamlingen foreningens anliggender og disponerer – dog mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, over anvendelsen af dens pengemidler, som indsættes på bank‐, sparekasse‐ eller girokonto.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.
Revisor gennemgår foreningens regnskab og indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen.
Revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn.

§ 6 GENERALFORSAMLING
Højeste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned og indkaldes i dags‐/ugepressen med mindst 30 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 20 dage for indsendes skriftligt til formanden.
Dagsorden for generalforsamlingen skal senest 7 dage før offentliggøres i dags‐/ugepressen. Under pkt. 5 offentliggøres alle indkomne forslag.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Møde‐ og stemmeberettigede på generalforsamlingen er de af foreningens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Almindeligt
stemmeflertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager med undtagelse af vedtægtsændringer, sammenlægning med og overtagelse af andre antenneforeninger. Disse skal vedtages med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

DAGSORDEN for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
  a. Valg af bestyrelse
  b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  c. Valg af 1 revisor
 • Eventuelt

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen. Endvidere skal bestyrelses indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger dette. I så fald skal generalforsamlingen indkaldes senest 3 uger efter, at en sådan henvendelse foreligger. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som ordinær generalforsamling, idet dagsorden tydeligt  skal fremgå af indkaldelsen.

§ 8 PROGRAMÆNDRINGER
Programændringer fastsættes af bestyrelsen og/eller udbyder.

§ 9 TEKNISK TILSYN
Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer vælge et medlem til at føre teknisk tilsyn med fællesantenneanlægget, modtage reklamationer fra brugere, rådgive bestyrelsen i tekniske spørgsmål mm.
Omfanget af teknisk bistand og evt. honorar fastsættes af bestyrelsen.

§ 10 KONTINGENT
Bestyrelsen drager omsorg for at det på generalforsamlingen vedtagne kontingent opkræves.

§ 11 AFBRYDELSE
Undlader et medlem at betale kontingent, afbrydes forbindelsen til antenneanlægget, hvorefter forbindelsen kan genetableres mod betaling af forfaldent kontingent og de med lukning og genåbning forbundne udgifter.

§ 12 HÆFTELSE
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 13 OPHÆVELSE
Foreningen ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Derudover kan foreningen ophøre, såfremt mindst ¾ af medlemmerne beslutter dette. Ved foreningens ophør træffer en ekstraordinær generalforsamling
bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens ejendom og eventuelle midler.

§ 14 TVIVLSSPØRGSMÅL
Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
Vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2014 og 8. september 2021.

Formand           Næstformand
Carl Pedersen  Stig Løjkner