KONTAKTNUMRE: Problemer med: TV signalet tlf.: 4332 4700 -- Bredbånd Tlf.: 7070 4040 - Regninger, pakkeskift m.v. tlf.: 7695 8418

Hedensted Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling

          Onsdag den 8. september
          Kl. 19.30 på Hedensted Sognegaard

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag  (læs herunder)
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.

§1 – NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Hedensted Antenneforening (HAFNET), og dens formål er at eje og drive det etablerede bredbåndsanlæg. Foreningens hjemsted er Hedensted. Foreningen er stiftet den 5. februar 1973.

Ændres til:

Foreningens navn er HL-Net.dk (Hedensted-Løsning Net), og dens formål er at eje og drive det etablerede bredbåndsanlæg. Foreningens hjemsted er Hedensted. Foreningen er stiftet den 5. februar 1973.

§2 – MEDLEMSKAB

Stk.1

Enhver ejer af fast ejendom, som kan tilsluttes fællesantenneanlægget, har ret til at forlange tilslutning og medlemskab af foreningen, såfremt bestyrelsens fastsatte tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr er indbetalt til foreningen. Ved salg af en tilsluttet ejendom overtager køber den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således en stemme. Såfremt en husejer har ladet indføre stik til flere lejligheder i sin ejendom, er

husejeren alene medlem og har som sådan én stemme pr. lejlighed. Dog max. 2 stemmer, såfremt lejemålene overstiger 2.

Ændres til:

Stk.1

Enhver ejer af fast ejendom, som kan tilsluttes fællesantenneanlægget, har ret til at forlange tilslutning og medlemskab af foreningen, såfremt bestyrelsens fastsatte tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr er indbetalt til foreningen. Ved salg af en tilsluttet ejendom overtager køber den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således en stemme.

Stk.2

Udmeldelse skal ske skriftlig med 2 måneders varsel til udgangen af juni eller udgangen af december måned mod betaling af et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen i henhold til det gældende takstblad. Indbetalte tilslutningsafgifter tilbagebetales i intet tilfælde ved udmeldelse.

Ændres til:

Opsigelse kan ske med et varsel på løbende måned + 1 måned. Indbetalte tilslutningsafgifter tilbagebetales i intet tilfælde ved udmeldelse.

§3 – SIGNALFORSYNING TIL ANDRE END MEDLEMMER

Der kan ske signalforsyning til andre end medlemmerne mod at disse signalmodtagere betaler, et af bestyrelsen fastsat gebyr, der betales udover det løbende kontingent, medlemmerne betaler.

Signalmodtager er ikke medlemmer og har ikke stemmeret på foreningens Generalforsamling eller eventuel i forbindelse med afholdelse af brugerafstemninger m.v.

Ændres til:

§3 – SIGNALFORSYNING TIL LEJERE

Der kan ske signalforsyning til lejere mod et medlemsindskud, der fastsættes af bestyrelsen.

§4 – VALG

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, således at 3 afgår på ulige år, mens 2 afgår på lige år. Ligeledes vælges en registreret eller autoriseret revisor for 1 år af gangen. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv.

Ændres til:

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, således at 2-3 afgår på ulige år, mens 3-4 afgår på lige år. Ligeledes vælges en registreret eller autoriseret revisor for 1 år af gangen. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv.

§8 – PROGRAMÆNDRINGER

Programændringer kan foretages af:

 1. Bestyrelsen
 2. Bestyrelsen efter en vejledende spørgeskemaundersøgelse blandt alle tilsluttede Spørgeskemaet kan evt. blot bekendtgøres i dag-/ugepressen.
 3. Efter en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer. Spørgeskemaet kan blot bekendtgøres i dags-/ugepressen.

Ændres til:

Programændringer fastsættes af bestyrelsen og/eller udbyder.

§10 – KONTINGENT

Bestyrelsen drager omsorg for at det på generalforsamlingen vedtagne kontingent opkræves. Det er udlejer der, som ejer hæfter for betaling af tilslutningsafgift, indmeldelsesgebyr og kontingent.

Ændres til:

Bestyrelsen drager omsorg for at det på generalforsamlingen vedtagne kontingent opkræves.

 1. Valg:
  1. Valg af bestyrelse
  2. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  3. Valg af 1 revisor
 2.       Eventuelt

 

Udlevering af regnskab På tlf. 2192 4677.
Vedtægter kan læses her